Make your own free website on Tripod.com

* REPUBLIKA MAKEDONIJA * DSU "GOCE DELCEV "- VALANDOVO

OBUKA ZA KORISTENJE NA KOMPJUTERI

Pocetna Strana | Proekti | Fotografii | Ucenici I -klas | Aktiv za jazici | Literaturna sekcija | Ucilisen Odbor | Prirodno-Mat. Aktiv | Obuka za kompjuteri | Upis za 2005/2006 | Zemjodelski Aktiv | Za ucilisteto | Vraboteni | Kontakti

Vo nasiot ucilisen centar vo kabinetot po informatika pokraj casovite od redovnata nastava vo koja se zastapeni nastavnite predmeti : INFORMATIKA,  INFORMATICKA TEHNOLOGIJA,  PROGRAMSKI JAZICI se odrzzuvat casovi i po drugite predmeti (Makedonski jazik i literatura, Fizika, Hemija, Biologija, Anatomija, Stocarstvo, Pedagogija, Sociologija, Geografija isl.)...
 
Za vreme na golemiot odmor, slobodnite casovi i po casovite komjuterite vo kabinetot se koristat  od strana na ucenicite i vrabotenite...
 
No posebno sakame da gi istakneme casovite za obuka za koristenje na kompjuterite na nastavnicite od:
 
1. OU "J.B. Tito" - Valandovo  i  OU "S.Pindzur" - Josifovo
Realizator:
*Makedonskiot centar za gragansko obrazovanie - MCGO
Vo sorabotka  so:
*Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na R. Makedonija
* Biroto za razvoj na obrazovanieto
 
Programata e finansirana od:
USAID/Macedonija vo ramkite na Word Learning/Macedonia
 
 
2. DSU "Goce Delcev" - Valandovo
Organizator:
 E-skolo.mk
 

Eve vo prodolzzenie i nekolku fotografii od casovite za obuka na nastavnicite:

selamifotobilgisayarkursu.jpg
Obucuvac: Selami Tahir - prof. po informatika

bkursuilko5.jpg
Koobucuvac: Krenkov Rade prof. po matematika

bkursuilko7.jpg
Nastavnici od OU J.B.Tito i OU S.Pindzur

bkursuilko6.jpg

bkursuilko4.jpg

bkursuilko3.jpg

bkursuilko1.jpg

bkursulise2.jpg
Profesori od DSU Goce Delcev - Valandovo

bkursulise1.jpg

 

 Designer:    selamitahir@yahoo.com